strona główna > egzaminy > hiszpański > dele

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera są oficjalnymi dyplomami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego, autoryzowanymi przez przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii. Egzaminy DELE przeprowadzane są przez Instituto Cervantes.

Szkoły językowe za granicą
» 28 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 11 szkół językowych

» SzczegółyDELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera są oficjalnymi dyplomami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego.

 

Ważność DELE:

  • Na całym świece dyplomy DELE uznawane są przez przedsiębiorców, izby gospodarcze oraz prywatne i państwowe instytucje edukacyjne. Jako dyplomy sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Hiszpanii są oficjalnie uznawane w krajach, z którymi Hiszpania zawarła dwustronne umowy w zakresie edukacji.
  • Na terenie Hiszpanii DELE uznawane są jako dokumenty wystarczające do potwierdzenia znajomości języka w celach zawodowych bądź akademickich. Dyplom DELE superior zwalnia z konieczności jakiejkolwiek weryfikacji znajomości języka hiszpańskiego w chwili podjęcia studiów, nostryfikacji dyplomu lub starania się o stanowisko pracy w administracji publicznej. DELE intermedio umożliwia zapisanie się na wyższe poziomy nauki w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalna Szkoła Języków).

Testy egzaminacyjne DELE opracowywane są wspólnie przez Instituto Cervantes oraz Universidad de Salamanca, natomiast egzaminy przeprowadzane są przez Instytuty Cervantesa oraz w autoryzowanych ośrodkach.

DELE można zdawać na 5 poziomach zaawansowania, które odpowiadają poziomom Opisy Kształcenia Językowego CEF Rady Europy.

 

DELE Acceso - A1

Potwierdza, że kandydat posiada umiejętności językowe pozwalające rozumieć i stosować najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.

DELE A2

Potwierdza , że kandydat opanował język hiszpański w stopniu pozwalającym na rozumienie i używanych i wyrażeń dotyczących istotnych elementów najbliższego otoczenia (informacji o sobie samym, rodzinie, o zakupach, miejscach, sposobach spędzania czasu....).

DELE Inicial - B1

Potwierdza, że kandydat posiada kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

DELE Intermedio - B2

Potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

DELE Superior - C2 

Potwierdza wysokie kompetencje językowe oraz znajomość kultury hiszpańskiej.

 

Podczas egzaminu można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Sprawdzane są następujące umiejętności językowe: czytanie ze zrozumieniem,  wypowiedź pisemna (w sumie można uzyskać 35 punktów), gramatyka i słownictwo (20 punktów), rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (w sumie 45 punktów). Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać przynajmniej 70% maksymalnej możliwej liczby punktów.

Do egzaminów może przystąpić każdy. Każdy dyplom jest niezależnym egzaminem i kandydaci mogą wybierać ich poziom zgodnie z przygotowaniem i zainteresowaniem. Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa, oznacza to, że nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ważności dyplomu.

Więcej informacji wraz z przykładami egzaminów z poprzednich lat:

http://diplomas.cervantes.es/
http://varsovia.cervantes.es/pl/egzaminy_pl
 


» Strona www organizatora