strona główna > egzaminy > niemiecki > test deutsch als fremdsprache

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

TestDaF jest egzaminem z języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie opracowanym z myślą o osobach pragnących podjąć studia w Niemczech. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu jest TestDaF-Institut w Hagen. Instytucjami pomocniczymi są: Konferencja Rektorów Niemieckich Uczelni (Hochschulrektorenkonferenz), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz Goethe-Institut.

Szkoły językowe za granicą
» 27 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 1 szkoła językowa

» SzczegółyTestDaF jest egzaminem z języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie, opracowanym z myślą o cudzoziemcach, którzy chcą studiować w Niemczech.

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu jest TestDaF-Institut w Hagen. Instytucjami pomocniczymi są: Konferencja Rektorów Niemieckich Uczelni (Hochschulrektorenkonferenz), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz Goethe-Institut.


Poziom TestDaF odpowiada poziomowi od B2 do C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, w zależności od wyniku egzaminu.
Aby się przygotować do egzaminu potrzeba od 700 do 1000 lekcji z języka niemieckiego. Nie ma jednak potrzeby przedstawiania zaświadczenia o odbytych kursch przygotowawczych. z

 

Certyfikat TestDaF potwierdza, że kandydat:

 • potrafi znaleźć istotne informacje w krótkich tekstach z różnych dziedzin życia,
 • rozumie ze szczegółami i jest w stanie uzupełnić zdania w tekstach prasowych i naukowych na tematy naukowe i społecznopolityczne
 • potrafi uzyskać potrzebne, drobiazgowe informacje z  życia codziennego
 • potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane ze studiami
 • rozumie różnorodne prezentacje na tematy naukowe
 • jest w stanie napisać własny dobrze skonstruowany i zrozumiały tekst, w którym zaprezentuje swoje argumenty
 • potrafi opisać, streścić i porównać różne fakty i dane
 • jest w stanie zająć i uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji, rozważyć różne alternatywy i postawić różne hipotezy

Od kandydata nie wymaga się żadnej specjalistycznej wiedzy. Do egzaminu można przystępować wielokrotnie.

Egzamin składa się z czterech części:

 • czytanie ze zrozumieniem (60 min.)
 • rozumienie ze słuchu ( 40 min.)
 • egzamin pisemny (60 min.)
 • wypowiedź ustna (35 min.)

 

Wyniki egzaminu podawane są na trzech poziomach TestDaF – TDN 3, TDN 4, TDN5  opisujących osiągnięte kompetencje językowe.

TestDaF jest uznawany na całym świecie jako świadectwo kompetencji z języka niemieckiego dla celów naukowych i akademickich. Poziom TDN4 jest uznawany przez wszystkie niemieckie uniwersytety jako wystarczający do podjęcia studiów i zwalnia z egzaminu wstępnego z języka.

TestDaF jest przeprowadzany w autoryzowanych ośrodkach na całym świecie.  W Polsce egzamin TestDaF można zdawać w 10 licencjonowanych ośrodkach.
Wykaz ośrodków egzaminacyjnych znajduje się na stronie: www.testdaf.de

Informacji na temat TestDaF udziela Przedstawicielstwo DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) w Warszawie: www.daad.pl
 


» Strona www organizatora

» Test Deutsch als Fremdsprache

» Język niemiecki

 • 48 szkół za granicą
 • 82 kursy językowe
 • 3 kraje i 40 miast
 • 393 szkoły w Polsce


więcej