strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > b2

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 jest nowym, wprowadzonym w 2007 roku egzaminem opracowanym przez Goethe Institut . Goethe-Zertifikat B2 potwierdza dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Adresowany jest do osób, które pragną podjąć pracę lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

Szkoły językowe w Polsce
» 2 szkoły językowe

» SzczegółyGoethe-Zertifikat B2 jest nowym, wprowadzonym w 2007 roku egzaminem, opracowanym przez Goethe Institut.

Goethe-Zertifikat B2 potwierdza dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Adresowany jest do osób, które pragną podjąć pracę lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

Dyplom Goethe-Zertifikat B2 jest uznawany w Polsce i w Niemczech przez liczne instytucje (np. przy postępowaniu kwalifikacyjnym w Służbie Cywilnej lub przy udzielaniu pozwoleń na zatrudnienie przez niemieckie urzędy pracy). Polskie uczelnie wyższe honorują Goethe-Zertifikat B2 jako świadectwo wymaganej znajomości języka (w kształceniu na lektoratach) oraz jako potwierdzenie kwalifikacji z języka niemieckiego przy ubieganiu się o stypendia w ramach programu Socrates-Erasmus.

 

Kandydat, który uzyskał dyplom Goethe-Zertifikat B2 powinien:

  • wykazać się umiejętnością formułowania samodzielnych i poprawnych wypowiedzi (ustnych i pisemnych) na tematy z życia codziennego oraz z dziedziny kultury, nauki i polityki,
  • komunikować się w sytuacjach nowych i nietypowych oraz świadomie używać określonych struktur gramatycznych i leksykalnych,
  • wykazać się umiejętnością rozumienia złożonych tekstów na tematy ogólne i abstrakcyjne oraz w sposób jasny i przejrzysty prezentować swoje stanowisko w dyskusji.
  •  

Egzamin Goethe-Zertifikat B2 składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (190 min.) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, różnych tekstów ( w sumie na ponad 1400 słów), rozumienia ze słuchu oraz rekonstrukcji tekstu na podstawie jego fragmentów. Kandydat powinien napisać wypracowanie na min. 180 słów oraz poprawić błędy w podanym tekście. Sprawdzana jest również wiedza leksykalna i gramatyczna.

Egzamin ustny (10-15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością prezentacji treści zawartych w podanym tekście wraz z własnym komentarzem, powinien zająć stanowisko w dyskusji i wypracować wspólne stanowisko z partnerem rozmowy.

Aby się do niego przygotować potrzeba od 600 do 800 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

Goethe-Zertifikat B2 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Goethe-Zertifikat B2 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat.

Do egzamin Goethe-Zertifikat B2 można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.


Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl

Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej