strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > zop

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), opracowany przez Goethe Institut poświadcza najwyższy, biegły poziom kompetencji językowej z języka niemieckiego – C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia rozumienie praktycznie wszystkiego co zostało powiedziane lub napisane w języku niemieckim (także trudnych i złożonych tekstów) oraz sprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Szkoły językowe za granicą
» 10 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 1 szkoła językowa

» SzczegółyGoethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), opracowany przez Goethe Institut poświadcza najwyższy, biegły poziom kompetencji językowej z języka niemieckiego – C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.


ZOP jest dyplomem bardzo wysoko cenionym w życiu zawodowym jako świadectwo znakomitych kwalifikacji językowych.

 

Dyplom ZOP:

  • zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na niemieckich uczelniach.
  • w Polsce uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach państwowych (zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Osoba, która zdała egzamin ZOP zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego. Wyraża się precyzyjnie i w swoich wypowiedziach zarówno ustnych jak i pisemnych potrafi różnicować niuanse stylistyczne i znaczeniowe.
Potrafi analizować teksty literackie i naukowe. Bez trudu rozumie język mówiony, także ten potoczny i nasycony idiomami.

 

Egzamin Zentrale Oberstufenprüfung składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (300 min.) sprawdzana jest umiejętność rozumienia tekstu pisanego - objaśnienie jego treści (poprzez pytania, uzupełnienia, wyjaśnianie słów i zwrotów), umiejętność stosowania wyrażeń językowych poprzez przekształcenia tekstów lub pojedynczych zdań i słów; szczegółowe zrozumienie tekstu z nagrania magnetofonowego oraz napisanie wypracowania na wybrany temat.
Egzamin ustny (20 min.) przeprowadzany jest indywidualnie. Polega na przeczytaniu na głos tekstu i streszczeniu go własnymi słowami oraz rozwinięciu jednego z podanych tematów związanych z treścią. Kandydat ma 15 min. na przygotowanie swojej wypowiedzi.
Do zrozumienia tekstów egzaminacyjnych nie jest potrzebna ani wiedza fachowa ani historyczna. Zakłada się jednak, że osoba przystępująca do ZOP zna warunki życia w krajach europejskich.

Zentrale Oberstufenprüfung jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.


Aby się do niego przygotować potrzeba od 1000 do 1200 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

ZOP adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat.

Do egzamin można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.


Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej